Mabuchi Thailand Co. Ltd.

บริการด้านคลังสินค้า

บริการด้านคลังสินค้า คือ การบริการของคลังสินค้าสมัยใหม่ ซึ่งจะมีบริการต่างๆมากมาย ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ อาทิเช่น บริการด้านการจัดส่งสินค้า, การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุกรวมถึงบริการด้านอื่นๆ เช่น การดูแลและจัดเก็บสินค้า, คลังสินค้า, การบริการด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และบริการอื่นๆ อีกมากมายที่เราพร้อมเสนอให้กับลูกค้าของเรา


หมวดหมู่สินค้า