Mabuchi Thailand Co. Ltd.

ลังเหล็กแบบใช้หมุนเวียน

ลังเหล็กแบบใช้หมุนเวียน คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถใช้งานได้หลายครั้ง
โดยการบำรุงรักษา อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทตระหนักดีว่า กิจกรรมในกระบวนการผลิตของเรา ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ทางบริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการเพื่อขจัดอันตราย
จากมลพิษทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ