Mabuchi Thailand Co. Ltd.

นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัท มาบูชิ ตระหนักในกิจกรรมและกระบวนการที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น เราจึงมีการกำหนดนโยบายทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และ พลังงาน

2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท จะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทฯ มีนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักและช่วยป้องกันปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม